Technická zpráva:

Zadání požaduje posoudit víceúčelovou nádobu z polyetylénu, vyrobenou technologií odstředivého lití. Posouzení má zohlednit použití nádoby pro umístění pod úrovní terénu, při zahrnutí zeminou o měrné hmotnosti 18 t m-3, bez vlivu podzemní vody a to jak prázdné tak naplněné kapalinou do úrovně + 1600 mm nade dnem. Dále použití nádrže na úrovni terénu, zatížené vnitřním hydrostatickým tlakem, z hladiny 1,6 m, na stěny nádoby.  Pro obě umístění nádrže bude uvažováno se zatížením víka :

1.      Normovým zatížením 2,5 kNm-2, daným EN 12566-1.

2.      Možným zatížením zeminou.Určit výšku násypu zeminy o měrné hmotnosti 18 t m-3.

3.      Zatížení na víko sněhem pro sněhovou oblast 2, tj. 0,7 kNm-2.

Vliv uvedených zatěžovacích podmínek bude zkoumán pro síly  stěny nádoby  10, 8,a 6 mm.

 

Předpokládaná zatížení:

ZS 1 -  Zatížení vlastní hmotností.

ZS 2 - Zatížení pláště z vnějšku zeminou, boční tlak, dle EN 12566-3/ 5.5;q= 9.0 x h  kNm-2 .

ZS 3 - Zatížení pláště z vnitřku hydrostat. tlakem,dle EN 12566-3/ 5.5,h = 1,6 m,  q= 10 x h  kNm-2.

ZS 4 - Zatížení víka vstupní šachty dle EN 12566-3/ 5.5;q = 2,5 kNm-2.

ZS 5 - Zatížení víka zeminou cca 3 kNm-2

ZS 6 - Zatížení víka sněhem  0,7 kNm-2.

 

Závěr:

Posouzením bylo prokázáno, že nádrž vyhovuje podmínkám EN 12566-1 čl. 5.2 a v něm uvedeným podmínkám zatížení a z hlediska dovoleného napětí a deformací ( mezní stav pevnosti a mezní stav použitelnosti) pro matriál PE H. Srovnávací napětí efektivní je  určeno dle EN 1778. Popis chování konstrukce pro stanovené síly stěny je uveden v jednotlivých částech výpočtu.  Nádoba pro zadané kombinace zatížení dle síly stěny vyhovuje následovně:

 

Síla stěny 10 mm konstrukce vyhovuje:

-          Umístění pod úrovní terénu, se základovou spárou 1,8 m pod niveletou upraveného terénu tj. zakrytí víka nádoby zeminou o násypem síly  0,2 m a přitížení normovým zatížením 2,5 kNm-2. Pasivní zatížení stěn nádoby zeminou lineárně proměnné pro h = 0 až 1,8 m a  q= 9 kNm-2 a vnitřním hydrostat. tlakem  od hladiny kapaliny 1,6 m.

-          Umístění nad úrovní terénu a zatížení vnitřním hydrostat. tlakem od hladiny kapaliny 1,6 m a vlivem zatíženého víka spojitě 2,5 kNm-2.

 

Síla stěny 8mm konstrukce vyhovuje:

-          Umístění pod úrovní terénu, se základovou spárou 1,6 m pod niveletou upraveného terénu tj. bez zakrytí víka nádoby zeminou, zatížení víka je uvažováno 2,5 kNm-2. Pasivní zatížení stěn nádoby zeminou lineárně proměnné pro h = 0 až 1,6 m a  q= 9 kNm-2 a vnitřním hydrostat. tlakem  od hladiny kapaliny 1,6 m.

-          Umístění nad úrovní terénu a zatížení vnitřním hydrostat. tlakem od hladiny kapaliny 1,6 m a vlivem zatíženého víka spojitě 2,5 kNm-2.

 

Síla stěny 6mm konstrukce vyhovuje:

-          Umístění pod úrovní terénu, se základovou spárou 1,6 m pod niveletou upraveného terénu , zatížení víka je uvažováno 1,0 kNm-2 zatížení nahodilé. Pasivní zatížení stěn nádoby zeminou lineárně proměnné pro h = 0 až 1,6 m a  q= 9 kNm-2 a vnitřním hydrostat. tlakem  od hladiny kapaliny 1,6 m.

-          Umístění nad úrovní terénu a zatížení vnitřním hydrostat. tlakem od hladiny kapaliny 1,6 m a vlivem zatíženého víka spojitě nahodilým zatížením  1,0 kNm-2.